Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů ČR

Cíl: Cílem chovatelského a zápisního řádu Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (KCHHMO) je zajištění zdravé produkce štěňat a chov čistokrevných psů dle platného FCI standardu k zachování charakteristických vlastností těchto plemen a jednotných podmínek pro chov.

• Úvodní ustanovení
• Chov
• Chovateľ, majiteľ, držiteľ
• Náležitosti rodičov
• Odporúčanie na párenie
• Podmienky párenia
• Narodenie šteniec
• Plemenná kniha
• Zapisovanie importovaných jedincov
• Register plemennej knihy
• Vývoz psov
• Preukaz o pôvode psa
• Strata – nájdenie psa
• Chovateľské stanice
• Záverečné ustanovenia


I. Úvodní ustanovení

 1. Tímto chovatelským a zápisním řádem jsou povinni se řídit všichni členové Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů se sídlem v Praze, kteří vlastní nebo mají v držení jedince s průkazem původu, bez rozdílu, zda jedinci jsou již chovní, nebo zda se jejich majitelé právě stali členy klubu, nebo zda mají jen zájem podílet se na práci klubu.
 2. Podmínky chovnosti se stanoví s platností nejméně na dobu jednoho funkčního období klubu, tj. na 5 let.

II. Chovatel, majitel, držitel

 1. Chovatel je držitel chovatelské stanice, která byla řádně zaregistrována plemennou knihou. Chovatel musí být členem klubu. Pokud je vlastníkem právnická osoba, je povinna oznámit jméno držitele chovného jedince, který musí být členem klubu.
 2. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána na chovatelskou stanici nového majitele feny.
 3. Zemře-li majitel chovné feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán.
 4. Majitel chovného psa je osoba, která jedince právoplatně nabyla a může prokázat jeho původ.
 5. Majitel chovného psa smí krýt psem jen tehdy, když mu majitel chovné feny předloží doporučení ke krytí feny.
 6. Každá změna ve vlastnictví chovných jedinců, jakož i úhyn psa, musí být neprodleně oznámena poradci chovu. Majitel chovného psa musí vést písemný zápis o krytí fen.
 7. V zájmu chovu mají funkcionáři a orgány klubu právo provádět u členů klubu kontroly vrhů, odchovu a ustájení.

III. Chov a jeho řízení

 1. Chov je cílevědomá plemenitba s docílením zdravého odchovu, v němž jsou uchovány a zesíleny přednosti předků a potlačovány vady a nedostatky.
 2. K plemenitbě se používá pouze těch jedinců, kteří splňují určené podmínky k zařazení psa nebo feny do chovu.
 3. Chovný pes smí krýt v kalendářním roce maximálně 10 fen. Náhradní krytí se do tohoto počtu nezapočítává.
 4. Chovná fena smí mít v kalendářním roce pouze jeden vrh.
 5. Chovný pes i chovná fena zaregistrovaná v KCHHMO se sídlem v Praze nesmí být registrována v jiném klubu chovatelů.

IV. Chovní jedinci

 1. Chovní psi a chovné feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a kteří byli do chovu vybráni na základě splněných chovných podmínek.
 2. Pro získání chovnosti musí pes i fena v den výstavy dosáhnout stáří 12 měsíců.
 3. Chovný pes může krýt od stáří 18 měsíců.
 4. Chovná fena může být kryta od stáří 18 měsíců až do dne, kdy dosáhne stáří 8 let.

V. Podmínky chovnosti

Pes

 • exteriér – výborný až velmi dobrý, plnochrupý, skus nůžkový,
 • výkon – PZ I. cena + tři jakékoliv další zkoušky z výkonu

Fena

 • exteriér – výborná až velmi dobrá, plnochrupá, skus nůžkový,
 • výkon – PZ I. nebo II. cena + jakákoliv další zkouška z výkonu
 1. Pro získání způsobilosti z hlediska exteriéru platí poslední ocenění na výstavě.
 2. Ztrátu chovnosti psa před věkovým maximem a změnu v jeho držení je vlastník povinen hlásit hlavnímu poradci chovu.
 3. Z chovu budou vyloučeni ti jedinci, u kterých se kontrolou dědičnosti při jarních svodech prokázalo, že předávají potomstvu nežádoucí exteriérové vady nebo poruchy zdraví.

VI. Doporučení ke krytí

 1. Pro krytí feny vystavuje poradce doporučení ke krytí.
 2. Platnost doporučení platí jen v tom roce, ve kterém bylo vystaveno.
 3. Majitel chovné feny žádá o vystavení doporučení ke krytí kdykoliv, nejpozději však jeden měsíc před předpokládaným háráním feny. K žádosti přiloží doklad o zaplacení poplatku za krytí ve výši 400,-Kč. Doporučení ke krytí se vystavuje ve trojím vyhotovení. Jeho neodeslání do 14 dnů po uskutečněném vrhu společně s vyplněnou přihláškou zápisu vrhu štěňat na adresu plemenné knihy má za následek nevystavení průkazu původu na potomstvo.

VII. Podmínky krytí

 1. Během hárání smí být fena kryta pouze jedním ze psů, který je uveden na doporučení ke krytí. Během 24 hodin smí pes krýt pouze tutéž fenu.
 2. Podmínky krytí včetně úhrady za krytí si majitel chovné feny předem písemně dohodne s majitelem chovného psa.
 3. Nezabřezne-li fena po krytí nebo má ve vrhu jen jedno štěně a došlo již k úhradě za krytí, má majitel chovné feny nárok na bezplatné náhradní krytí týmž psem. Majitel chovné feny požádá o vystavení náhradního doporučení ke krytí.
 4. Za krytí feny je chovatel povinen zaplatit dohodnutou finanční částku, nebo má majitel chovného psa za krytí nárok na zakoupení štěněte druhého výběru z vrhu.
 5. V zahraničí může být fena kryta pouze se souhlasem hlavního poradce chovu. K žádosti o krytí musí být přiložena fotokopie rodokmenu zahraničního psa.
 6. Do 75 dnů po krytí je povinen majitel chovné feny nahlásit poradci chovu, který vystavil doporučení ke krytí, a majiteli chovného psa, jímž byla fena kryta, výsledek krytí. Neučiní-li tak, ztrácí majitel chovné feny nárok na náhradní krytí.

VIII. Vrhy

 1. Chovná fena musí být před porodem umístěna v chovatelském zařízení svého majitele nebo držitele. Bude-li umístěna u jiné osoby, musí toto majitel chovné feny sdělit poradci chovu, který vystavil doporučení ke krytí.
 2. Chovatel má možnost ve vrhu ponechat jakýkoliv počet štěňat, avšak za deváté a každé další štěně (desáté, jedenácté, atd.) zaplatí klubu poplatek 2000,- Kč za každé takové štěně. Toto platí i tehdy, byla-li fena kryta zahraničním psem.
 3. Po narození štěňat pošle chovatel do 14 dnů Přihlášku k zápisu štěňat plemenné knize. Tetování se provádí ve stáří 6 až 7 týdnů štěňat a provádí ji osoba k tomu oprávněná.
 4. Při odběru musí být štěňata nejméně 49 dní stará, v dobrém zdravotním stavu, dobré kondici, otetovaná a odčervená. Očkování proti virovým onemocněním je ponecháno na domluvě mezi chovatelem a zájemcem.
 5. Vývoz štěňat do zahraničí probíhá dle platných směrnic.
 6. Chovatel si vede záznamy související s odchovem a prodejem štěňat.

IX. Chovatelské stanice

 1. O registraci chovatelské stanice žádá chovatel plemennou knihu, na předepsaném tiskopise si navrhne 6 názvů.
 2. Název chovatelské stanice je nedílnou součástí pojmenování jedince. Lze ho uvádět před i za jménem jedince.
 3. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být hlášeny do jednoho měsíce plemenné knize.
 4. Registrace chovatelské stanice zaniká písemným prohlášením vlastníka, úmrtím majitele, z jiných vážných důvodů.

X. Zápis štěňat do plemenné knihy

 1. Jako podklad slouží Přihláška vrhu štěňat. Při prvním vrhu se přikládá průkaz původu feny.
 2. Vrh musí být k zápisu hlášen najednou a celý. Jména štěňat z jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Jména štěňat ve vrzích se nemají opakovat.

XI. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

 1. Dovezeným jedincům v majetku našich občanů s průkazy původu vystavenými členskými zeměmi FCI přiděluje plemenná kniha čísla zápisu.

XII. Průkaz původu

 1. Průkaz původu je vystaven na formuláři FCI a označen jejím znakem.
 2. Průkaz původu musí obsahovat kromě nutných identifikačních údajů nejméně tři generace předků. Pro každého jedince je vystaven samostatný průkaz původu. Ztrátu průkazu původu je nutno ihned hlásit plemenné knize. Duplikát musí být zřetelně vyznačen.
 3. Zápis do průkazu původu smí provádět pouze plemenná kniha. Zápisy z výstav a zkoušek jen osoba k tomu oprávněná. Veterinární záznam provádí jedině veterinární lékař.
 4. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu ručí svým podpisem jen ten, kdo průkaz vystavil, a chovatel.

XIII. Závěrečná ustanovení

Všichni chovatelé, majitelé a držitelé chovných jedinců hrubosrstých a maďarských ohařů a členové Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto chovatelského a zápisního řádu. Porušení zásad a povinností chovatelského a zápisního řádu se bude posuzovat jako provinění, a podle toho bude také stíháno.

Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.