Organizačný postup uznania chovného psa a sučky

Po splnení všetkých podmienok pre zaradenie do chovu, majiteľ jedinca zašle žiadosť o uznanie chovného jedinca na Kynologické oddelenie Sekretariátu Ústredia Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.
K žiadosti priloží originál preukazu pôvodu, rozhodcovské tabuľky z absolvovaných skúšok, kópiu výsledku vyšetrenie na DBK a výsledok výberu do chovu, t. j. kandidát chovu. Doloží potvrdenie od klubu o zaplatených členských príspevkoch. Požaduje sa i doloženie zaplatenia koletívneho členstva v SPZ v prípade, že člen klubu nie je primo organizovaný v SPZ.
Sekretariát SPZ zaradí psa, alebo sučku medzi chovné jedince, zapíše to do preukazu pôvodu, ktorý aj s ostatnou priloženou dokumentáciou vráti majiteľovi. Sekretariát súčasne zašle poradcovi chovu kópiu preukazu pôvodu so záznamom o chovnej spôsobilosti a evidenčnú kartu chovného jedinca a tým aj on zaradí psa do svojej evidencie.

Majiteľ chovnej suky je povinný 2 mesiace pred predpokladaným háraním suky vyžiadať si od poradcu chovu odporúčanie na párenie.
Pokiaľ majiteľ chovnej sučky nevlastní uznaný názov chovateľskej stanice, vyžiada si formulár žiadosti o uznanie chráneného názvu chovnej stanice (možete si ho stiahnuť aj z klubovej stránky v sekcii tlačivá), vyplní ho a pošle matrikárovi klubu na potvrdenie členstva v Klube chovateľov maďarských stavačov Slovenska. Takto potvrdenú žiadosť potom zašle na Kynolog. oddelenie SPZ, ktoré ju postúpi na sekretariát SKJ, ktorá ju ďalej odosiela do FCI. Po obdržaní registrácie názvu chovateľskej stanice zašle majiteľ chov. st. jej kópiu poradcovi chovu.

Upozornenie! Vybavenie chráneného názvu chovateľskej stanice trvá asi 4 mesiace.

Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.