Podmienky zaradenia do chovu MKS a MDS na Slovensku
platné od 21. 10. 2008

 • Čistokrvný chov maďarských stavačov v zmysle schválených štandardov, so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností sa riadi chovateľskými poriadkami SPZ a FCI.
 • Okrem toho musia psy a suky, pre zaradenie medzi chovné jedince, splniť podmienky chovnosti schvalené členskou schôdzou Klubu chovateľov maďarských stavačov Slovenska .

• Podmienky chovnosti MKS
• Podmienky chovnosti MDS
• Chovateľská rada

Podmienky chovnosti MKS

Podmienky pre psov:

 1. VVýber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom doporučený do chovu.
 2. Výstavné ocenenie - výborný na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
 3. Pracovné skúšky – Chovné skúšky maďarských stavačov s výsledkom obstál*, JSS I. cena, známka z nosa 3.
 4. Výsledok vyšetrenia na dyspláziu bedrových kľbov (DBK) 0/0 (A)**.
 5. Plnochruposť.

Podmienky pre sučky:

 1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom doporučený do chovu.
 2. Výstavné ocenenie - min. veľmi dobrá na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
 3. Pracovné skúšky – Chovné skúšky s výsledkom obstál*, JSS I. cena, známka z nosa 3.
 4. Výsledok vyšetrenia na dysplaziu bedrových kľbov (DBK) 0/0 (A)**.
 5. Plnochruposť.

Podmienky chovnosti MDS

Podmienky pre psov:

 1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom doporučený do chovu.
 2. Výstavné ocenenie - výborný na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
 3. Pracovné skúšky – Chovné skúšky s výsledkom obstál*, (absolvovanie JSS je podmienkou účasti na ChS), známka z nosa 3
 4. Výsledok vyšetrenia na dysplaziu bedrových kľbov (DBK) 0/0 (A)**.
 5. Môže chýbať jeden zub P1.

Podmienky pre sučky:

 1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom doporučený do chovu.
 2. Výstavné ocenenie - veľmi dobrá na Klubovej alebo Špeciálnej výstave (v jednej z tried - stredná, otvorená, pracovná, šampiónov).
 3. Pracovné skúšky – Chovné skúšky s výsledkom obstál*, (absolvovanie JSS je podmienkou účasti na ChS), známka z nosa 3
 4. Výsledok vyšetrenia na dysplaziu bedrových kľbov (DBK) 0/0 (A)**.
 5. Môže chýbať jeden zub P1.

* Môžu byť nahradené nasledovnými typmi skúšok (pri splnení limitných známok CHS!):
Slovensko:
MAM I., II.c., memoriály, alebo vyššie skúšky (kde je práca na poli i vo vode). U skúšok, kde nie je skúška stopy živej kačice musí byť táto disciplína absolvovaná na ChSPL.
Česká repubika
MJM, MJS, MKP + živá kačica na ChSPL (ak nie je CACIT, R.CACIT).
Maďarsko:
ÖTV (JSS so živou kačicou), Rado Andras emlekversény (pole, voda so živou kačicou), Bosz Jozsef emlekversény (VSS so živou kačicou).
Rakúsko:
VGP (VSS so živou kačicou s udelovaním CACIT).

** U inak výnimočných jedincov (exteriér - Interšampión, výkon - zápis v knihe všestranných psov) sa akceptuje i výsledok 1/1 (B). Druhý partner použitý pri párení musí mať v takomto prípade výsledok vyšetrenia DBK 0/0 (A).
(Od 1. 1. 2012 sa posúdenie DBK uznáva len od klubového posudzovateľa prof. MVDr. Valenta Ledeckého, CSc. a vyšetrovaný jedinec v dobe vyšetrenia musí mať minimálne vek 18 mesiacov.)

Chovateľská rada

Chovateľská rada je najmenej trojčlenná. Výbery do chovu môže uskutočniť výberová komisia zložená najmenej z troch členov chovateľskej rady, pričom na výbere sa vždy zúčastní poradca chovu a tajomník rady, ktorý je členom výboru. Poradca chovu je vždy predsedom výberovej komisie, zodpovedá za správnu činnosť komisie a riadi ju.
Chovateľskú radu menuje výbor na funkčné obdobie výboru, výberovú komisiu na každý výber. Z členov komisie uskutočňujúcich výber do chovu musí byť aspoň jeden člen skúseným chovateľom a rozhodcom (exteriér).
Keď členovia výberovej komisie nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, členom komisie môže byť aj skúsený chovateľ a rozhodca, ktorý nie je členom klubu. Takú osobu na jednotlivé výbery vždy písomne poverí výbor klubu. Záznamy o výbere do chovu v preukazoch o pôvode robí predseda komisie alebo iný člen komisie za predpokladu, že je rozhodcom z exteriéru.
Chovateľská rada vedie evidenciu o posúdených jedincoch. Účelom jej práce je predvedených jedincov popísať s ich prednosťami a chybami, resp. verejne označiť jedince nespôsobilé na chov, ktoré by mohli prenášať neželané vlastnosti na ďalšie generácie.
Komisia zdokumentuje aj aktuálnu kvalifikáciu svojich členov, ktorí sa zúčastnili na výbere. Základné pravidlá činnosti chovateľskej komisie a jej členov schvaľuje výbor klubu.

Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.