Poriadok pre udeľovanie titulov krásy SKJ a FCI

Poriadok pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy
Poriadok pre udeľovanie titulu Slovenský šampión krásy mladých
Poriadok pre udeľovanie titulu Slovenský grand šampión
Poriadok pre udeľovanie titulu Slovenský šampión veteránov
Poriadok pre udeľovanie titulu Medzinárodný šampión krásy (Interchampion)


Poriadok pre udeľovanie titulu SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:

 1. Ak pes-suka získal 4x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ).
 2. Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach.
 3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
 4. Jeden CAC zo štyroch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
 5. 3 Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC.
 6. CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav.
 7. Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC.

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAC

 1. CAC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
 2. CAC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
 3. CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.
 4. Navrhnúť psa alebo suku na CAC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
 5. CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
 6. Psovi a suke, ktoré boli v uvedených triedach ohodnotené známkou V2, môže rozhodca udeliť Reserve CAC.
 7. Reserve CAC sa môže udeliť len v triede, v ktorej bol udelený CAC.
 8. Reserve CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

Od 1.1.2000 sú rozšírené podmienky pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy pre pracovné plemená, pri ktorých je možné využiť aj tento variant pre uznanie šampióna krásy:

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak

 1. pes-suka získali 2x CAC na šampionátových výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty,
 2. potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach,
 3. CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami,
 4. jeden CAC z dvoch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, druhý na národnej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty,
 5. pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k zaradeniu do triedy pracovnej na národných a celoštátnych výstavách.

K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť potvrdenie alebo certifikát o úspešnom vykonaní predpísanej skúšky.

Úspešné absolvovanie týchto skúšok oprávňuje zaradiť psa pracovného plemena do triedy pracovnej na národných, celoštátnych, špeciálnych a klubových výstavách na Slovensku:

 1. národný skúšobný poriadok: ZM, SVV 1 až 3, SPO, SPS, SPZ 1 a 2, SLP 1 a 2, PZ 1 až 3,
 2. medzinárodný skúšobný poriadok: IPO 1 až 3, SchHA, SchH 1 až 3, FH 1 a 2, RH-F A a B, RH-FL A a B, RH-T A a B, RH-L A,-B-C, RH-W A-B-C-D.
  Poplatok za Slovenského šampióna krásy:
 1. psy v majetku občanov SR – 200 Sk
 2. psy v majetku občanov ČR – 200 Kč
 3. psy v majetku občanov zo zahraničia – 10 EUR
 4. Poštovné a balné v SR 50,- Sk, do zahraničia 70,- Kč.

Poriadok pre udeľovanie titulu SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH

Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

 1. Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov.
 2. Ak jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
 3. Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy.
 4. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.
 5. Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

  K žiadosti treba priložiť originály CAJC kariet, posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

  Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAJC

  1. CAJC sa môže udeľovať len na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ, na ktorých sa udeľuje CAC.
  2. CAJC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám.
  3. CAJC sa môže udeliť len psovi a suke oceneným V1.
  4. Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu.
  5. CAJC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

  Poplatok za Slovenského šampióna krásy:

  1. psy v majetku občanov SR – 200 Sk
  2. psy v majetku občanov ČR – 200 Kč
  3. psy v majetku občanov zo zahraničia – 10 EUR
  4. Poštovné a balné v SR 50,- Sk, do zahraničia 70,- Kč. .

  Poriadok pre udeľovanie titulu SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN

  1. Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
  2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy musí pes/suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou SKJ.
  3. CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
  4. 1 CAC z troch potrebných bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

  Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

  K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna krásy a kópiu preukazu o pôvode psa.

  Poriadok pre udeľovanie titulu SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV

  1. Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.
  2. V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
  3. Jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty.

  Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

  K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a kópiu preukazu o pôvode psa.

  S úpravami z 15. 12. 2004

  Poriadok pre udeľovanie titulu MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY (INTERCHAMPION)

  Výňatok z Poriadku FCI schváleného na zasadnutí v novembri 2005.
  Z originálnych stránok preložil M. Uhrík.

  Plemená, ktoré podliehajú pracovným skúškam

  Pre udelenie titulu Medzinárodný šampión krásy musia psy získať:

  1. Dve osvedčenia o čakateľstve na Mezinárodného šampióna krásy (CACIB) v dvoch rôznych krajinách od dvoch rôznych rozhodcov bez ohľadu na počet psov.
  2. Obdobie mezi prvým a posledným CACIBom musí byť aspoň 1rok a 1 deň. Toto je treba chápať napr. od 11. januára 1996 do 11. januára 1997 vrátane.

  Okrem splnenia podmienok a) a b) musia psy úspešne absolvovať pracovnú skúšku, na ktorej sa udeľuje čakateľstvo na národného šampióna (CACT). Termín absolvovania tejto skúšky nie je braný do úvahy.

  Pre a) a b) môžu byť udelené výnimky, pokiaľ boli schválené predstavenstvom FCI.

  Pokiaľ u jedného plemena existuje viac variet, ktoré se medzi sebou líšia hmotnosťou, farbou, typom srsti atď., Generálne zasadanie FCI rozhodne o tom, či sa bude pre všetky variety spoločne udeľovať jediný CACIB alebo či sa bude CACIBov udelovať viac.
  V prípade námietok alebo pochybností definitívne rozhodne predstavenstvo FCI po porade s krajinou pôvodu plemena a s komisiou pre štandardy.

  Kumulatívny titul MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN PRÁCE A KRÁSY

  Psy plemien pre ktoré sú skúšky organizované pod záštitou FCI majú nárok na dvojitý titul " Medzinárodný šampión práce a krásy" pokiaľ splnia podmienky pre oba tituly súčasne.

  Všeobecné ustanovenia

  1. pokiaľ sa skúška, pre ktorú je vypísaný CACIT, hodnotí podľa bodov a pokiaľ viac psov získalo rovnaký počet bodov, určuje sa umiestnenie podľa poriadku šampionátu krajiny, v ktorej se skúška koná. V prípade, že tento poriadok zmienený prípad nepredpokladá, sú zhodne hodnotené psy podrobené jednej či viacerím disciplínam, až kým jeden z týchto psov nedosiahne viac bodov ako ostatné. Pokiaľ je možné, disciplíny majú zahŕňať všetky skúšobné predmety, inak budú psy skúšané predmety striedavo podľa daného programu, až kým jeden ze psov nedosiahne vyššie bodové hodnotenie ako ostatné.
  2. predstavenstvo FCIpreskúma, či boli splnené predpísané podmienky. Ak boli, tak ocenenie bude potvrdené. V opačnom prípade potvrdené nebude.
  3. definitívny titul „Medzinárodní šampión" je udeľovaný predstavenstvom FCI. Na základe dohody s niektorými členskými zväzmi generálny sekretariát FCI môže na žiadosť majiteľa rozhodnúť o vystavení titulu bez konzultácie s národným kynologickým zväzom za predpokladu, že mu boli zaslané všetky nevyhnutné dokumenty.
  4. R. CACIB môže byť zmenený na CACIB, pokiaľ o to požiada majiteľ psa oceneného R. CACIBom alebo jeho chovateľský klub za podmienky, že pes, ktorý bol ocenený CACIBom spĺňa niektoré z nasledovných krítérií:
   1. Už je Medzinárodný šampión (titul je potvrdzovaný FCI).
   2. Nemá v rodokmeni tri kompletné generácie predkov uznané FCI.
   3. Je príliš mladý pre udelenie CACIB (bol zaradený do zlej triedy).
   4. Spĺňa v v danom momente výstavy FCI podmienky (v počte získaných CACIBov) pre udelenie Medzinárodného šampióna krásy ako sú uvedené vyššie. To znamená pre nepracovné plemená 4 CACIBy u 3 rôznych rozhodcov v troch rôznych štátoch v období minimálne 1 rok a 1 deň a pre pracovné plemená 2 CACIBy u 2 rôznych rozhodcov v dvoch rôznych štátoch v období minimálne 1 rok a 1 deň.

  Výnimky udelené krajinám a sekciám musia byť vzaté do úvahy.

  Zmeny písané tučnou kurzívou boli schválené predstavenstvom FCI v novembri 2005 v Brusseli.


  Titul Medzinárodný šampión potvrdzuje, na žiadosť majiteľa psa, generálny sekretariát FCI. so sídlom v Thuine v Belgicku. Pri vybavovaní majiteľa zastupuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

  K žiadosti treba priložiť kartičky zaslané z FCI, kópiu pracovného certifikátu a kópiu preukazu o pôvode psa.

Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.