Výstavný poriadok SKJ

Účel výstavného poriadku
Plánovanie a organizovanie výstav
Výstavný výbor
Druhy výstav
Triedy
Klasifikácia
Tituly
Súťaže
Rozhodcovia
Práva a povinnosti rozhodcu
Posudzovanie
Podmienky prijatia psov na výstavu
Vylúčenie z výstavy
Povinnosti usporiadateľa
Práva usporiadateľa
Práva a povinnosti vystavovateľa
Protest
Ručenie
Veterinárne predpisy
Záverečné ustanovenia


I. ÚČEL VÝSTAVNÉHO PORIADKU

Výstavný poriadok vychádza z medzinárodného výstavného poriadku FCI. Upravuje podmienky tak, aby výstavné akcie konané pod patronátom Slovenskej kynologickej jednoty na území SR mali jednotný a dôstojný ráz.

Výstavy, prehliadky, zvody, bonitácie a pod. slúžia najmä na zhodnotenie výsledkov chovu psov jednotlivých plemien, a tým prispievajú k povzbudeniu záujmu o chov a držbu psa.

Povinnosťou vystavovateľov, rozhodcov a členov výstavného výboru je podrobne sa oboznámiť s obsahom výstavného poriadku a propozícií pre jednotlivé výstavy, pretože výstavný poriadok zaručuje nielen práva, ale ukladá aj povinnosť plniť určité záväzky.

Propozície pre jednotlivé druhy výstav nesmú byť v rozpore s týmto výstavným poriadkom.

II. PLÁNOVANIE A ORGANIZOVANIE VÝSTAV

Výstavy psov môžu organizovať SKJ, členské organizácie SKJ alebo ich organizačné zložky alebo chovateľské kluby členských organizácií SKJ.

Výstavy organizované súkromnými osobami a nekynologickými organizáciami nebudú schválené a zahrnuté do kalendára výstav SKJ.

Výstavy sa môžu organizovať pre jedno plemeno, pre skupinu plemien alebo pre všetky plemená. Ocenenia z výstav, prehliadok či bonitácií, ktoré nie sú uvedené v kalendári SKJ alebo jej členov, nebudú uznané.

Žiadosti o usporiadanie medzinárodných výstav musí usporiadateľ poslať SKJ do 31.8. predchádzajúceho roku. Termíny medzinárodných výstav, národných a celoštátnych CAC výstav majú prednosť pri schvaľovaní termínov ostatných výstav. Termíny ostatných výstav sa nahlasujú SKJ do 30.11. predchádzajúceho roka. SKJ k 1.1. zostaví kalendár výstav na príslušný rok. S usporiadateľmi medzinárodných, národných, celoštátnych výstav uzatvorí SKJ zmluvu.

Za prípravu, zabezpečenie, priebeh a likvidáciu výstavy zodpovedá výlučne usporiadateľ.

Výstavy finančne zabezpečuje usporiadateľ, ak nie je vopred zmluvne dohodnuté inak. Za súhlas na organizovanie výstavy usporiadateľ vopred uhradí SKJ stanovený poplatok, ktorý sa použije na administratívne zabezpečenie výstavy zo strany sekretariátu SKJ.

III. VÝSTAVNÝ VÝBOR

 1. Zodpovedným orgánom výstavy je výstavný výbor, ktorý schvaľuje usporiadajúca organizácia. Výstavný výbor je zodpovedný za organizáciu, priebeh a likvidáciu výstavy.
 2. Výstavný výbor pozostáva spravidla z riaditeľa výstavného výboru, tajomníka, ekonóma, vedúceho výstavnej kancelárie, prípadne ďalších členov podľa potreby a rozsahu výstavy.
 3. Funkcie členov výstavného výboru sú čestné a dobrovoľné. Nemajú nárok na úhradu mzdy. V prípade aktívneho výsledku môže byť priznaná odmena. Zoznam členov výstavného výboru pošle organizátor dostatočne včas pred výstavou SKJ.

IV. DRUHY VÝSTAV

Podľa rozsahu a miesta usporiadania sa výstavy delia na:

 1. oblastné – prístupné pre plemená uvedené v propozíciách. Súčasťou oblastných výstav môžu byť špeciálne klubové výstavy,
 2. klubové – pre plemená združené v klube, ktorý výstavu organizuje, zamerané spravidla na sledovanie chovateľských cieľov. Podmienky účasti a udeľovanie klubových titulov určuje klub a musia byť uverejnené v propozíciách výstavy. Klub môže usporiadať v jednom roku len jednu výstavu s udeľovaním titulu klubový víťaz pre rovnaké plemeno,
 3. špeciálne s udeľovaním CAC – prístupné pre určité plemená(á) aj zo zahraničia. Špeciálna výstava môže byť zároveň klubovou výstavou. Chovateľský klub môže v jednom roku usporiadať pre plemená, ktoré združuje, maximálne dve výstavy s udeľovaním CAC. Klub musí požiadať SKJ o súhlas na udeľovanie CAC,
 4. celoštátne s udeľovaním CAC – prístupné pre všetky plemená psov (aj zo zahraničia),
 5. národné – s udeľovaním CAC a Víťaz SR, prístupné psom všetkých plemien (aj zo zahraničia). V jednom kalendárnom roku môže byť usporiadaná len jedna národná výstava pre psy rovnakého plemena,
 6. medzinárodné – s udeľovaním CACIB, prístupné psom všetkých plemien. Organizujú sa pod záštitou FCI a platí pre ne medzinárodný výstavný poriadok FCI.

V. TRIEDY

Na jednej výstave možno psa prihlásiť len do jednej triedy, a to:

 1. šteniat – vek v deň výstavy 3-6 mesiacov,
 2. dorastu – vek v deň výstavy 6-9 mesiacov,
 3. mladých – vek v deň výstavy 9-18 mesiacov,
 4. stredná – vek v deň výstavy 15-24 mesiacov (bez zreteľa na vykonané skúšky a skôr získané výstavné ocenenia),
 5. otvorenej – vek v deň výstavy od 15 mesiacov (bez zreteľa na vykonané skúšky a skôr získané výstavné ocenenia),
 6. pracovnej – vek v deň výstavy od 15 mesiacov, prístupná jedincom s uznanou skúškou z výkonu. Na medzinárodnej výstave sa trieda pracovná otvára iba pre plemená, pri ktorých sa pre priznanie Medzinárodného šampióna krásy vyžaduje skúška z výkonu. Na ostatných druhoch výstav sa môže pracovná trieda otvoriť aj pre iné plemená. Propozície výstavy musia obsahovať, ktorý typ skúšky musí mať to-ktoré plemeno absolvované,
 7. šampiónov – vek v deň výstavy od 15 mesiacov (prístupná jedincom s titulom národný alebo medzinárodný šampión) – otvára sa na špeciálnych, národných, celoštátnych a medzinárodných výstavách,
 8. víťazov – vek v deň výstavy od 15 mesiacov (prístupná jedincom s titulom národný alebo medzinárodný šampión, národný víťaz, klubový víťaz), môže sa otvoriť na všetkých typoch výstav okrem medzinárodných,
 9. veteránov – vek v deň výstavy najmenej 8 rokov,
 10. mimo konkurencie (čestnej)– v tejto triede možno vystavovať psy bez nároku na klasifikáciu a poradie.

Pre plemeno nemecký ovčiak sa so súhlasom SKJ vypisujú triedy s iným členením.

Niektoré plemená sa posudzujú osobitne podľa sfarbenia. V propozíciách výstavy musí byť uvedené, ktoré farby sa posudzujú osobitne, ako aj spôsob udeľovania titulov a poradia. Počet CACIBov pre farebné varianty určuje FCI, počet CAC sa udeľuje osobitne podľa rozdelenia jednotlivých plemien uvedeného v propozíciách. Pre zaradenie do triedy je rozhodujúci vek psa v deň konania výstavy. Ostatné podmienky musia byť splnené v deň podania prihlášky.

K prihláške na medzinárodnú výstavu musí majiteľ priložiť fotokópiu preukazu o pôvode psa.

VI. KLASIFIKÁCIA

 1. Trieda dorastu
  • nádejná – biela stužka
  • veľmi nádejná – žltá stužka

 2. Trieda mladých, stredná, otvorená, pracovná, šampiónov, veteránov
  • výborná – modrá stužka
  • veľmi dobrá – červená stužka
  • dobrá – zelená stužka
  • dostatočná – fialová stužka
  • nedostatočná
  • vylúčený z posudzovania

Uvedená klasifikácia musí zodpovedať týmto definíciám:

 • výborná – môže sa udeliť len psovi, ktorý sa veľmi približuje k ideálu, ako ho popisuje štandard. Pes musí byť vo výbornej kondícii a musí mať harmonickú vyrovnanú povahu. Jeho kvality musia prevyšovať drobné nedostatky.
 • veľmi dobrá – môže byť priznaná len psovi, ktorý musí mať vlastnosti popísané v štandarde, jeho proporcie musia byť vyvážené a musí byť vo veľmi dobrej kondícii. Drobné chyby sa dajú odpustiť, nesmú byť ale morfologické. Táto známka sa môže priznať len vysokokvalitnému jedincovi.
 • dobrá – udeľuje sa psovi, ktorý síce má všetky znaky plemena, ale má viditeľné hrubšie chyb.
 • dostatočná – toto ocenenie dostane pes, ktorý síce postačuje plemennému typu, ale je bez zvláštnych predností a do ideálu mu chýba veľa.

So známkou sa v ocenení musí uvádzať aj počet psov, ktoré v triede súťažili (napríklad výborný 3 z 8 v súťaži – V3/8).

Prípadné označenie čakateľstva či priznaných titulov sa riadi propozíciami výstavy.

VII. TITULY

 1. Víťaz triedy – udeľuje sa na všetkých výstavách osobitne psom a sukám, ktoré získali v triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov (víťazov) ocenenie výborný 1, výnimku tvorí trieda mladých pri plemene nemecký ovčiak, kde výborný 1 môže získať aj jedinec ocenený známkou veľmi dobrá 1. Víťaz triedy sa neudeľuje v triede dorastu a v triedach, v ktorých sa udeľuje CAC. Víťaz triedy sa na týchto výstavách neudeľuje ani vtedy, ak rozhodca neudelí CAC.
 2. Najkrajší mladý pes (Primus Junior) – do súťaže nastupujú pes a suka – víťazi triedy mladých, titul získava lepší z nich.
 3. Najkrajší veterán – do súťaže nastupujú pes a suka – víťazi triedy veteránov, titul získava lepší z nich.
 4. Oblastný víťaz – udeľuje sa len na oblastných výstavách – získava ho najlepší pes a suka z plemena, do súťaže nastupujú víťazi triedy otvorenej, pracovnej a víťazov alebo šampiónov.
 5. CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy – neoprávňuje pre zaradenie do triedy víťazov a šampiónov – udeľuje sa:
  1. na medzinárodných, národných, celoštátnych, špeciálnych alebo klubových výstavách,
  2. v triedach strednej, otvorenej, pracovnej víťazov alebo šampiónov, a sukám osobitne, ak na výstave získali ocenenie výborná 1, a to aj vtedy, ak už predtým získali titul Slovenský šampión krásy.
 6. Reserve CAC – udeľuje sa psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov alebo šampiónov jedincom s ocenením výborný 2, ak v danej triede bol udelený CAC.
 7. CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých – udeľuje sa na CAC a CACIB výstavách v triede mladých, osobitne psom a sukám s ocenením výborný 1. (Poriadok pre udeľovanie Slovenského šampióna krásy mladých je súčasťou tohto výstavného poriadku. CAJC ani potvrdený šampionát mladých neoprávňujú psa pre zaradenie do triedy šampiónov a víťazov.)
 8. Víťaz Slovenskej republiky (Víťaz SR + rok získania titulu) – udeľuje sa len na národných výstavách, psovi a suke osobitne, do súťaže nastupujú jedince, ktoré na výstave získali ocenenie výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov alebo víťazov.
 9. Klubový víťaz – udeľuje sa len na klubových výstavách, psovi a suke osobitne, do súťaže nastupujú jedince, ktoré na výstave získali ocenenie výborný 1 v triedach mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, víťazov a šampiónov. Majiteľ psa alebo suky musí byť členom príslušného chovateľského klubu.
 10. CACIB – čakateľstvo na Medzinárodného šampióna krásy (Certifikat d'aptitude au championat international de beauté) – môže sa navrhnúť len na medzinárodných výstavách organizovaných pod záštitou FCI (Fédération Cynologique Internationale) jedincom:
  1. ktoré získali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 1,
  2. ak v deň výstavy dosiahli vek najmenej 15 mesiacov,
  3. zapísaným v plemenných knihách uznaných FCI,
  4. najlepšiemu psovi a suke plemena, ktoré majú v preukaze o pôvode aspoň 3 generácie predkov,
  5. ak bol v niektorej triede udelený titul CACIB, môže rozhodca ďalšiemu jedincovi navrhnúť titul Res. CACIB, pričom do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením výborný 1 z ostatných tried a výborný 2 z triedy, v ktorej bol udelený CACIB.

Návrhy schvaľuje sekretariát FCI. CACIB ani Res. CACIB neoprávňujú zaradenie psa do triedy víťazov ani šampiónov.

 1. Víťaz plemena (Best of Breed – BOB) – udeľuje sa na CAC a CACIB výstavách. Do tejto súťaže nastupujú psy a suky z každého plemena, ktoré získali CAC a CAJC a na MVP CACIB a CAJC. Titul získava najlepší z nich.
 2. Víťaz skupiny FCI (Best of Group – BOG) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi z plemien príslušnej skupiny FCI – do súťaže nastupujú víťazi plemien (BOB).
 3. Najlepší pes dňa (Best of Day – BOD) – do súťaže nastupujú víťazi všetkých skupín FCI (BOG) – titul získava jeden z nich. Udeľuje sa vtedy, ak sa nerobí súťaž Best in Show, resp. ak je výstava dvojdňová, súťaží sa o víťaza každého dňa osobitne.
 4. Víťaz výstavy (Best in Show – BIS) – do súťaže nastupujú víťazi všetkých skupín FCI (BOG), pri dvojdňových výstavách víťazi z každého dňa (BOD).
 5. So súhlasom SKJ sa môžu vypísať i ďalšie tituly.
 6. Tituly nie sú nárokovateľné. Rozhodca ich nemusí udeliť.
 7. O udelení výstavného ocenenia, titulov a o poradí je oprávnený rozhodnúť len delegovaný rozhodca, a nie je jeho povinnosťou overovať správnosť zaradenia psov do tried (vek, skúšky, tituly, zápisy v plemenných knihách ap.).
 8. Tituly CAC, R. CAC a CAJC sa budú uznávať iba vtedy, ak budú zapísané na oficiálnych kartičkách SKJ.
 9. Všetky tituly je možné udeliť bez zreteľa na počet predvedených jedincov, ak kvalita kandidáta na titul zodpovedá požiadavkám na jeho udelenie.
 10. Všetky udeľované tituly musia byť uvedené v propozíciách výstavy.
 11. Na výstavách, kde sa určité plemená posudzujú vo viacerých kruhoch, vopred, na porade rozhodcov, musí byť určené, ktorý rozhodca bude ktoré tituly udeľovať.

VIII. SÚŤAŽE

 1. Najkrajší pár psov – do tejto súťaže môže majiteľ prihlásiť svojho psa a suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Hodnotí sa vyrovnanosť páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz.
 2. Najlepšia chovateľská skupina – do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť tri psy rovnakého plemena zo svojho chovu, nemusia byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tej istej výstave. Jedince musia pochádzať z chovateľskej stanice chovateľa z rozličných vrhov, minimálne od dvoch rôznych otcov alebo matiek. Hodnotí sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite atď.
 3. Mladý vystavovateľ – Junior Handling. Táto súťaž je prípravou budúcich chovateľov a vystavovateľov psov. Hodnotí sa prevádzanie psa, preto kvalita psa nie je rozhodujúca. Pre účasť v tejto súťaži nemusí byť pes prihlásený na výstavu. Súťaž sa hodnotí v dvoch vekových kategóriách: od 9 do 13 rokov a od 14 do 17 rokov.
 4. Súťaž o najlepšieho plemenníka – do tejto súťaže nastupuje plemenník s najmenej 5 potomkami a hodnotí sa typ a kvalita odchovu. Plemenník nemusí byť prihlásený a posúdený v normálnej konkurencii na výstave.
 5. Najkrajší mladý jedinec výstavy – Optimus Junior. Tejto súťaže sa zúčastňujú najkrajšie mladé jedince (Primus Junior).

Podrobnejšie podmienky účasti v súťažiach, prípadne i ďalšie súťaže musia byť uvedené v propozíciách výstavy.

IX. ROZHODCOVIA

 1. Na výstave môžu posudzovať len rozhodcovia vedení v národnom alebo medzinárodnom registri SKJ alebo jej členských organizácií a delegovaní oprávnenou delegujúcou organizáciou, ktorá ručí za to, že majú kvalifikáciu pre posudzovanie príslušných plemien.
 2. Na medzinárodných výstavách môžu posudzovať len rozhodcovia uvedení v zozname medzinárodných rozhodcov príslušnej členskej organizácie FCI. V krajine trvalého bydliska môžu na medzinárodnej výstave posudzovať aj rozhodcovia uvedení v zozname národných rozhodcov.
 3. Zahraniční rozhodcovia z členských štátov FCI môžu posudzovať na výstave v SR len so súhlasom svojej materskej organizácie.
 4. Oprávnenou organizáciou na delegovanie rozhodcov na medzinárodné výstavy je SKJ, na ostatné výstavy SKJ alebo príslušný zväz. Súhlas z materskej organizácie na delegovanie rozhodcov na základe požiadavky usporiadateľa výstavy vždy zabezpečuje SKJ.
 5. Jeden z rozhodcov môže byť na výstavu delegovaný ako hlavný rozhodca. V tom prípade je poverený na výstave dozorom a riešením prípadných protestov. Inak túto úlohu plní člen delegovaný na výstavu usporiadateľom ako „zväzový dozor". Hlavný rozhodca (zväzový dozor) vedie poradu, je predsedom komisie pre protesty a do 14 dní po výstave je povinný podať správu o výstave organizácii, ktorá ho na výstavu delegovala.
 6. Na výstave sa môžu zúčastniť len čakatelia delegovaní príslušnou organizáciou.

X. PRÁVA A POVINNOSTI ROZHODCU

 1. Rozhodca má právo:
  1. žiadať od organizátora výstavy poskytnutie zodpovedajúcich podmienok pre posudzovanie psov,
  2. upozorniť na nevhodné správanie sa vystavovateľov, členov usporiadateľského zboru, pomocníkov, prípadne divákov a odmietnuť posudzovanie až do vytvorenia vhodných podmienok,
  3. neposúdiť jedinca, ktorý nastúpil do kruhu neskoro, ak zavinenie nespôsobil usporiadateľ výstavy. V prípade, že niektorý jedinec bol posúdený dodatočne a nemohol sa zúčastniť súťaže v konkurencii, nemožno mu určiť poradie.
  4. neposúdiť neovládateľného alebo agresívneho jedinca,
  5. na náhradu nákladov spojených s výkonom funkcie vo vopred dohodnutej výške.

 2. Rozhodca je povinný:
  1. odmietnuť posudzovať na výstavách, usporiadaných organizáciou, ktorá nie je zastrešená v FCI,
  2. do 3 dní po obdržaní delegačného listu potvrdiť prijatie delegovania, čím sa zaväzuje plniť podmienky uvedené v delegačnom liste,
  3. včas sa ospravedlniť v prípade, že delegovanie nemôže prijať,
  4. odmietnuť posudzovať plemená, pre ktoré nemá kvalifikáciu,
  5. zúčastniť sa na porade rozhodcov,
  6. vystavované jedince posudzovať prísne a nestranne, výhradne podľa štandardu FCI, klubové úpravy a požiadavky nemožno pri posudzovaní brať do úvahy,
  7. v každej triede okrem triedy dorastu určiť poradie prvých štyroch jedincov bez zreteľa na ocenenie (výborný, veľmi dobrý),
  8. vystaviť písomný posudok a verejne vyhlásiť ocenenie psa, odovzdať vystavovateľovi všetky doklady súvisiace s udelenou známkou,
  9. po ukončení výstavy odovzdať kópie posudkových listov a rozhodcovskú knižku vo výstavnej kancelárii,
  10. neposúdiť jedince, ktorých je sám vlastníkom alebo patria jeho najbližším príbuzným alebo bol posledných šesť mesiacov ich majiteľom, prípadne spolumajiteľom,
  11. odmietnuť posudzovať na výstave, na ktorú má prihláseného psa alebo odhlásiť psa z výstavy, na ktorú prijal delegovanie,
  12. skontrolovať tetovacie číslo a neposúdiť psa bez preukazu o pôvode a dokladov,
  13. rozhodca nesmie prísť na výstavu v sprievode vystavovateľov plemien, ktoré bude na výstave posudzovať, ani prijať ich pozvanie na pobyt v priebehu výstavy,
  14. dodržiavať čas vymedzený na posudzovanie, v kruhu sa správať korektne, nepožívať alkoholické nápoje,
  15. umožniť delegovanému čakateľovi, z ktorého prácu zodpovedá, posúdiť aspoň 3 jedincov (nie však verejne hodnotiť psy a vyhlasovať ocenenie) a po výstave poslať delegujúcej organizácii potvrdený hospitačný list čakateľa so stručným hodnotením jeho práce spolu s posudkovými listami vyhotovenými čakateľom.

XI. POSUDZOVANIE

 1. V každom kruhu posudzuje len jeden rozhodca. Z priestorových dôvodov môžu jeden kruh využiť po sebe dvaja i viac rozhodcov.
 2. Pri posudzovaní môžu byť v kruhu len rozhodca, hlavný rozhodca alebo zväzový dozor, vedúci kruhu, zapisovateľ, tlmočník, delegovaný čakateľ a vystavovatelia. Vstup iných osôb do kruhu môže rozhodca povoliť až po určení poradia a ukončení posudzovania.
 3. Výsledok ohodnotenia každého psa uvedie rozhodca v posudkovom liste, v preukaze o pôvode (vopred však zistí, či si majiteľ psa chce dať výsledok zapísať), v diplome, prípadne výsledkovej listine a uvedené doklady vlastnoručne podpíše. V súlade s propozíciami môže záznam do preukazov o pôvode robiť výstavný výbor.
 4. Je žiadúce, aby rozhodca hlasito zhodnotil predvedenú triedu a zdôvodnil udelené ocenenie a tituly.

XII. PODMIENKY PRIJATIA PSOV NA VÝSTAVU

 1. Na výstavu budú prijaté len psy uznaných plemien FCI, zapísané v plemenných knihách uznaných FCI alebo novošľachtené národné plemená.
 2. Psy v majetku občanov s trvalým bydliskom v SR alebo organizácie so sídlom v SR, ako aj psy importované, musia byť zapísané v niektorej z plemenných kníh organizácií združených v SKJ.

XIII. VYLÚČENIE Z VÝSTAVY

 1. Na výstavách sa nemôžu posudzovať psy, ktoré nie sú uvedené v katalógu.
 2. Z výstavy sa vylučujú psy choré alebo z choroby podozrivé, po úraze, honcujúce sa suky, suky v druhej polovici gravidity, dojčiace suky a jedince, na ktorých bol vykonaný operačný zákrok na odstránenie chýb exteriéru.
 3. Psy v majetku osôb, ktorým bolo odňaté právo vystavovať.
 4. Psy nebezpečné, agresívne voči ľuďom i psom.

XIV. POVINNOSTI USPORIADATEĽA

 1. Usporiadateľ musí včas požiadať o zaradenie výstavy do kalendára kynologických akcií SKJ.
 2. Zabezpečiť súhlas od príslušných veterinárskych organizácií a určiť veterinárne podmienky v súlade s veterinárnymi predpismi.
 3. Včas vydať propozície a prihlášky na výstavu. Propozície musí pred zadaním do tlače poslať podľa organizačnej príslušnosti na kontrolu SKJ alebo členskej organizácii SKJ a po vytlačení ich v dostatočnom množstve poslať SKJ a príslušnej členskej organizácii SKJ. V propozíciách a katalógu medzinárodných, národných, celoštátnych a špeciálnych výstav uvádzať aj záštitu SKJ, pri medzinárodných výstavách aj záštitu FCI.
 4. Zabezpečiť pre výstavu vhodný priestor a dostatočne veľké kruhy a ich označenie, ktoré musia obsahovať číslo kruhu, meno rozhodcu a posudzované plemená. Okrem toho umožniť vypisovanie výsledkov pre divákov.
 5. Potvrdiť prijatie prihlášok na vstupnom liste minimálne 14 dní pred konaním výstavy.
 6. Odmietnuť prijatie prihlášky a vrátiť výstavný poplatok, ak prihláška prišla po uzávierke.
 7. V dostatočnom časovom predstihu získať súhlas na delegovanie zahraničných rozhodcov a najneskôr 3 týždne pred výstavou požiadať príslušnú delegujúcu organizáciu o delegovanie rozhodcov.
 8. Uhradiť všetky nevyhnutné náklady spojené s cestou a pobytom rozhodcov na výstave.
 9. Vydať katalóg výstavy s uvedením všetkých prijatých psov na výstavu a nepripustiť posúdenie psov, ktoré nie sú uvedené v katalógu.
 10. Zabezpečiť všetky potrebné tlačivá pre prácu rozhodcov do kruhov (vyplnené posudkové listy, diplomy, rozhodcovské knižky, osvedčenia na potvrdenie získaných titulov, pečiatky, stužky) a ostatné pomôcky pre prácu v kruhu.
 11. Zabezpečiť viditeľné označenie pre vystavované psy, resp. vystavovateľov.
 12. Zabezpečiť usporiadateľskú, veterinárnu a zdravotnícku službu počas výstavy.
 13. Z výstaviska vykázať vystavovateľov a iné osoby, ktoré konajú v rozpore s týmto výstavným poriadkom, resp. narúšajú priebeh výstavy. Zakázať predaj šteniec na výstave.
 14. Zabezpečiť prípadné poistenie výstavy.

XV. PRÁVA USPORIADATEĽA

 1. Bez uvedenia dôvodu neprijať prihlášku na výstavu. Neprijať prihlášky neúplné, nečitateľne vyplnené, s nezaplateným výstavným poplatkom, alebo ktoré prišli po uzávierke prihlášok. Neprijatie prihlášky musí usporiadateľ oznámiť vystavovateľovi okamžite a súčasne mu musí vrátiť výstavný poplatok.
 2. Usporiadateľ má právo zaradiť psa do triedy, ktorá vyplýva z údajov uvedených v prihláške a ak chýbajú doklady o získaní šampionátu, resp. o absolvovaní skúšok, zaradiť psa do triedy otvorenej.
 3. Do inej triedy, ako je uvedené v katalógu výstavy, môže psa preradiť len výstavná kancelária, a to vtedy, ak bol pes chybne zaradený do triedy vinou usporiadateľa.
 4. V prípade zásahu vyššej moci môže usporiadateľ výstavu preložiť na iný termín. O preložení výstavy musí informovať všetkých vystavovateľov, garanta výstavy, SKJ a všetky zainteresované zložky. Výstavné poplatky sa nevracajú, ak sa vystavovatelia na výstave nezúčastnia.
 5. V prípade zásahu vyššej moci môže usporiadateľ výstavu zrušiť. Okamžite o tom musí informovať všetkých vystavovateľov a zainteresované organizácie. Výstavné poplatky sa v takomto prípade nevracajú.
 6. Po splnení všetkých podmienok tohto výstavného poriadku požiadať o delegovanie rozhodcov príslušnú delegujúcu organizáciu.
 7. Predávať vstupenky, katalógy a kynologické potreby, prípadne občerstvenie.

XVI. PRÁVA A POVINNOSTI VYSTAVOVATEĽA

Vystavovateľ má právo:

 1. byť uvedený v katalógu výstavy, ak sa na výstavu prihlásil včas a zaplatil výstavný poplatok,
 2. na posúdenie psa prijatého na výstavu,
 3. dostať originál výstavného posudku, prípadne diplom, oceňovaciu stužku, vecné ceny,
 4. používať tituly získané na výstavách,
 5. na zapísanie výstavného ocenenia do preukazu o pôvode, avšak najneskôr do ukončenia výstavy,
 6. podať protest proti formálnemu nedodržaniu výstavného poriadku alebo propozícií,
 7. žiadať o preradenie do inej triedy, ak bol v katalógu zaradený do nesprávnej triedy vinou usporiadateľa výstavy,
 8. odstúpiť v priebehu posudzovania do začatia individuálneho posudzovania psov v triede, do ktorej je prihlásený.

Vystavovateľ je povinný:

 1. zaslať včas čitateľne vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku na výstavu, doloženú potrebnými náležitosťami. Ak prihlasuje psa do triedy pracovnej alebo šampiónov, musí k prihláške priložiť fotokópiu dokladu o absolvovaní skúšky alebo získaní šampionátu. Bez uvedených dokladov bude pes zaradený do triedy otvorenej. Dodatočné zaslanie dokladov usporiadateľ nie je povinný uznať. V prípade zaslania dokladov po uzávierke prihlášok alebo ich predloženie priamo na výstave nemôže byť pes preradený do inej triedy,
 2. uhradiť výstavné poplatky včas a doklad o zaplatení priložiť k prihláške,
 3. viditeľne označiť vystavovaného psa alebo vystavovateľa štartovacím číslom,
 4. na požiadanie predložiť preukaz o pôvode vystavovaného psa,
 5. sám dbať, aby do výstavného kruhu nastúpil včas,
 6. zabrániť voľnému pobehovaniu psa po výstavisku, psy útočné musia mať náhubok,
 7. nenarušiť svojím konaním a nevhodným správaním sa priebeh výstavy,
 8. zostať na výstave až do jej ukončenia (až do vyhlásenia víťaza výstavy), predčasným odchodom stráca nárok na získané ocenenia a ceny.
 9. Vystavovateľ ručí za všetky škody spôsobené jeho psom v priebehu výstavy.
 10. Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poplatku.

XVII. PROTEST

 1. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom ap. nie je prípustný.
 2. Protest z formálnych dôvodov je prípustný po zložení kaucie uvedenej v propozíciách, prípadne v katalógu výstavy. Protest musí vystavovateľ podať písomne vo výstavnej kancelárii, a to do skončenia posudzovania v kruhoch. V prípade rozhodnutia v neprospech vystavovateľa zložená kaucia prepadá v prospech výstavy.
 3. podaných protestoch rozhoduje komisia pre protesty zložená z hlavného rozhodcu (prípadne člena povereného funkciou „zväzový dozor", riaditeľa výstavy a zástupcu rozhodcov.
 4. riešení podaných protestov musí výstavná kancelária vyhotoviť protokol.

XVIII. RUČENIE

Usporiadateľ a organizačný výbor výstavy nepreberajú záruku za prípadné ochorenie, uhynutie alebo stratu psa. Za škody spôsobené psom ručí vystavovateľ.

XIX. VETERINÁRNE PREDPISY

 1. Usporiadateľ aj vystavovatelia musia dodržiavať veterinárne predpisy a veterinárne podmienky určené veterinárnym orgánom pre konanie tej-ktorej výstavy.
 2. Veterinárne predpisy sa vzťahujú na psy vystavovateľov i na psy návštevníkov a účastníkov súťaží a sprievodných podujatí.
 3. Každý vystavovateľ a účastník výstavy so psom musí pred vstupom na výstavisko predložiť veterinárny preukaz so záznamom o očkovaní a veterinárne potvrdenie o splnení ďalších podmienok v zmysle veterinárnych predpisov a propozícií výstavy.

XX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento výstavný poriadok je záväzný pre všetky členské organizácie SKJ a ich organizačné zložky a všetkých účastníkov výstav organizovaných pod patronátom SKJ. Pre výstavy nemeckých ovčiakov, organizované Slovenskou úniou chovateľov nemeckých ovčiakov, platí so súhlasom SKJ výstavný poriadok vydaný SÚCHNOm.

Súčasťou tohto výstavného poriadku je poriadok pre udeľovanie CAJC, CAC a priznanie titulov Slovenský šampión krásy mladých, Slovenský šampión krásy, Slovenský Grand šampión a Slovenský šampión veteránov.

Tento výstavný poriadok schválilo prezídium SKJ 7.1.1997 s platnosťou odo dňa schválenia.

S úpravami z 15. 12. 2004

Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.